เกี่ยวกับเรา ``กูรูเกษตร``

เป้าหมายหลักของเรา คือ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงสินค้าคุณภาพ ข้อมูล ความรู้ได้ง่ายขึ้น ลดปัญหา เรื่องสินค้าหลอกลวง โฆษณาเกินจริง ทำให้ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ให้มีตลาดที่กว้างขึ้นผ่านระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุน ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

Gurukaset เกิดจากความตั้งใจที่ต้องการจะสร้างแหล่งรวมข้อมูลความรู้ทางด้านการเกษตรครบวงจรทั้งปัญหาเรื่องโรคและแมลง รวมถึงเทคนิคการจัดการในไม้ผลชนิดต่างๆที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้ง่ายที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้น

Gurukaset @ 2018