โรคและแมลงทุเรียน

ปัญหาคุณภาพของเนื้อทุเรียน

เนื่องในตอนนี้มีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น คือเนื้อทุเรียนแกน เนื้อแข็งเป็นไตๆ หรือ เป็นฝีดาด เกิดจากไนโตรเจนตกค้างในเนื้อมีสูง เนื่องมาจากส...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคใบจุด (Leaf Spot)

เมืออากาศเช้าเริ่มมีหมอกลง มีความชื้นสูงในตอนเช้าสลับกับมีฝนปลอย หรือฝนสลับแดด ทำให้เกิดเชื้อรา ใบจุดเข้าทำลายได้ โรคใบจุด (Leaf Spot) ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เพลี้ยนาสาร

รูปร่างลักษณะ : ตัวเพลี้ยมีลักษณะเป็นขีดๆเหมือนเมล็ดข้าวสาร กระตัวเป็นกลุ่มอยุ่ตามใบลักษณะการทำลาย : เพลี้ยนาสารจะเกาะอยู่ตามใ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เพลี้ยจักจั่นฝอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amrasca splendens Ghauri รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ ตัวเต็มวัยเป็นเพลี้ยจักจั่นสีเขียวขนาดเล็ก และบอบบางมาก มีข...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มอดเจาะลำต้น (Shot hole borer)

รูปร่างลักษณะ : ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาว 3.0-4.0 มิลลิเมตร มีสีดำมันปนน้ำตาล รูปร่างทรงกระบอก หัวและท้ายตัด ตัวเต็มวัยจะเจาะเข้าไปที่กิ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ไรแดงแอฟริกัน (African red mite)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eutetranychus africanus (Tucker) รูปร่างลักษณะ : ไรแดงแอฟริกันเพศเมียมีลักษณะกลมแบนความยาวของลำตัวโดยเฉลี่ย 0.418 ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เพลี้ยแป้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Planococcus minor(Maskell)และPlanococcus lilacinus(Cockerell) รูปร่างลักษณะ :เพลี้ยแป้งเพศเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เพลี้ยไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scirtothripsspp รูปร่างลักษณะ : เพลี้ยไฟแทบทุกชนิด มีขนาดเล็กมาก มีลําตัวยาวประมาณ 1 มิลิเมตร ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีเห...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mudaria luteileprosa รูปร่างลักษณะ : หนอนโตเต็มที่ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก็จะ ออกมา เข้าดักแด้ในดินนาน 1 - 9 เดือน ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนอนเจาะผลทุเรียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dichocrosis punctiferalis รูปร่างลักษณะ : หนอนเจาะผลมีลำตัวสีขาว หัวสีน้ำตาล หนอนท่ีโต เต็มที่มีตัวสีน้าตาล และมีจ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เพลี้ยไก่แจ้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : allocaridara malayensis รูปร่างลักษณะ : ตัวอ่อนขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตรและมีปุยสีขาวติดตามตัวโดยเฉพาะด้านท้ายของล...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราสนิม,ใบจุดสาหร่าย

เชื้อสาเหตุ : Cephaleuros virescens ลักษณะอาการ : พบโรคน้ีท้ังที่ใบและกิ่ง อาการบนใบจะเป็นจุดเล็กๆ นูนขึ้นจากผิวใบเล็กน้อย ขอบของจุด...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม