พืชสวน, ผลไม้, เงาะ, โรคและแมลงเงาะ

ใบจุดสาหร่ายเงาะ

เชื้อสาเหตุ : เชื้อสาหร่ายสีเขียว Cephaleuros virescens

ลักษณะอาการ :โรคนี้เกิดข้ึนได้ท่ีใบและกิ่ง แต่ความเสียหายเกิดข้ึนมาก เมื่อเป็นท่ีกิ่ง อาการบนใบจะเห็นเป็นจุดหรือดวงสีเทาอ่อน ปนเขียว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิมเหล็ก ลักษณะคล้าย กำมะหยี่ ทำให้ลดพื้นที่สังเคราะห์แสงของใบ อาการบนกิ่ง หรือลำต้น จะคล้ายกับอาการที่เกิดบนใบทำให้ผิวเปลือกเสีย และอาจแตกร่อน เชื้อสามารถแพร่ ระบาดโดยสปอร์ปลิวไป ตามลม จะระบาดในฤดูฝน หรือในแหล่งที่มีความชุ่มชื้น

การป้องกันและกำจัด

  • พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์