พืชสวน, ผลไม้, มังคุด, โรคและแมลงมังคุด

โรคใบจุดมังคุด

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Pestalotia agisetula Guba

ลักษณะอาการ : ใบเกิดเป็นรอยแผลไหม้สีน้ำตาล มีขอบแผล สีเหลืองรูปร่างของแผลไม่แน่นอน ทำให้ใบเสียพื้นที่ ในการสังเคราะห์แสง ความสมบูรณ์ของต้นลดลง หากระบาดรุนแรงใบจะแห้งทั้งใบและร่วงหล่น ทำให้ ผลมังคุดไม่มีใบปกคลุม ผิวของผลมังคุดจะกร้านแดด ไม่สวย มักพบโรคใบจุดในช่วงฝนตกชุก ระยะใบอ่อน ถึงเพสลาด

การป้องกันและกำจัด

ถ้าพบการระบาดเข้าทำลายที่ใบจำนวนมาก ให้ป้องกันและกำจัดด้วยสารป้องกัน กำจัดโรคพืช เช่น คาร์เบนดาซิม 50% ดับบลิวพี อัตรา 10 – 15 กรัมต่อนำ้ 20 ลิตร หรือ กลุ่มโคนาโซล เช่น โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร