พืชสวน, ผลไม้, มังคุด, เทคนิคการจัดการมังคุด, โรคและแมลงมังคุด

เพลี้ยไฟมังคุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scirtothrips dorsalis และ Scirtothrips oligochaetus

รูปร่างลักษณะ : เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก มีสีเหลืองหรือน้าตาลอ่อน ยาวประมาณ 0.7 – 0.8 มิลลิเมตร เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ไข่มีขนาดเล็กมากฝังอยู่ในเน้ือเยื่อของพืช ระยะเวลาจาก ไข่ถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 11 – 18 วัน ตัวเต็มวัย มีชีวิตอยู่ได้ 22 วัน หรือผิวลาย มียางไหลและอาจทำให้ผลร่วงได้ การทำลายรุนแรง ในระยะที่มังคุดถูก เพลี้ยไฟเข้ามาทำลายมากที่สุด คือ ระยะแตกใบอ่อน โดยเฉพาะเมื่อมังคุดมีการทยอย แตกใบอ่อน การระบาด ของเพลี้ยไฟยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผล ให้เกิดการเพิ่มประชากรของเพลี้ยไฟ

การป้องกันและกำจัด

  • ใช้สารกำจัดแมลงเช่น อะบาเมกติน,ฟิโพรนิล,อิมิดาโคลพริด เป็นต้น